Lär dig mer – avtal, pensionsförsäkringar, investeringssparkonto, etc

I denna artikel går jag igenom olika typer av fonder, försäkringar etc. som du bör känna till om du vill bli seriös i ditt pensionssparande. Sidan uppdateras kontinuerligt. För att snabbare navigera sidan om du letar efter specifik information tryck ctrl+f och använd sökrutan i din webbläsare.

Artikeln berör följande:

 • Kapitalförsäkring
 • Investeringssparkonto
 • IPS
 • Pensionsförsäkring
 • Avtalspension
 • Tjänstepension
 • PPM
 • Länktips

Kapitalförsäkring:

Kapitalförsäkring är snarare ett konto än en försäkring. I en kapitalförsäkring kan du handla aktier, fonder och andra värdepapper. Fördelen med en kapitalförsäkring är att du kan köpa och sälja värdepapper utan att du behöver deklarera de eller betala reavinstskatt. Även aktieutdelningar är skattebefriade. Du slipper alltså skatta bort 30% av vinsten. Man betalar endast en avkastningsskatt eller en s.k. schablonskatt och under 2013 är den 0,447% av försäkringens värde. Observera dock att denna skatt tas ut även om avkastningen på värdepappren går ner.

Man kan också ha en förmånstagare av Kapitalförsäkringen om innehavaren avlider. Det är alltså ett fördelaktigt sätt att spara till dig själv eller till barn och barnbarn.

Kapitalförsäkring passar dig som är aktiv (köper och säljer ofta) i ditt sparande i aktier, fonder och värdepapper och om du har en positiv avkastning på ett par procent eller mer. Desto högre avkastning desto mer fördelaktigt.

Investeringsparkonto:

En ny sparform kom till 1 januari 2012, kallat Investeringssparkontot. Tillgångar d.v.s. värdepapper som förvaras på kontot schablonbeskattas årligen. Precis som i kapitalförsäkringen så beskattas tillgångarna oavsett om tillgångarna går med vinst eller med förlust. Du behöver inte redovisa kapitalvinst- eller förlust i deklarationen.

Investeringssparkonto passar dig som är aktiv i ditt sparande i aktier, fonder och värdepapper och vill slippa deklarera vinster och/eller förluster i deklarationen.

IPS:

Förkortningen IPS står för Individuellt Pensions Sparande. Individuellt pensionssparande är ett pensionssparande där du kan välja att spara i en bank, ett värdepappersbolag eller i ett utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige. Sparandet kan du till exempel placera på ett bankkonto, i värdepappersfonder eller i enskilda aktier. Du kan när som helst omplacera ditt pensionssparkapital, t.ex. byta fonder eller flytta kapital från en fond till ett sparkonto.
Insättningar är avdragsgilla upp till 1 800 kr per år (ändrade regler fr.o.m. 2015.01.01, tidigare var det 12 000 kr per år)*. När du tar ut dina pengar beskattas de som inkomst av tjänst d.v.s. som inkomstskatt när du tar ut pensionen. Du behöver inte deklarera för vinster och förluster som gjorts inom ramen för IPS. Du betalar alltså ingen kapitalvinstskatt när du säljer värdepapper. Man betalar en årlig avkastningsskatt (0,228% 2013).

Man kan inte ta ut pengar från IPS förrän man fyllt 55 år och utbetalningarna ska pågå i minst 5 år. Du väljer själv vid vilken ålder utbetalningen ska starta, men tidigast från den månad du alltså fyller 55 år. Pensionen betalas sedan ut varje månad under fem till tjugo år. Tidpunkt för start av utbetalning och utbetalningstiden kan du ändra ända fram till dess att utbetalningen börjar. Skulle du avlida innan pengarna betalats ut till dig, får dina förmånstagare ditt pensionskapital. Om det saknas förmånstagare betalas pensionskapitalet istället ut till ditt dödsbo. Sparkapitalet kan testamenteras.

De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historiskt sett har det dock visat sig att aktier över en längre spartid givit en bättre tillväxt än obligationer och banksparande.

* är du enskild näringsidkare eller saknar pensionsrätt i din anställning, har du rätt att göra högre skatteavdrag än 12 000 kr per år

Sammanfattningsvis om IPS:

Fördelar:

 • Ett avdragsgillt sparande
 • Omplaceringar utan kapitalvinstskatt
 • Ett flexibelt sparande
 • Du väljer själv när du ska ta ut din pension, tidigast från 55 år
 • Familjen får pengarna om du avlider

Nackdelar:

 • att utbetalningarna från IPS:en beskattas som inkomst av tjänst
 • att pengarna är bundna till 55 års ålder (men för vissa personer är detta en fördel)

Om man vill säkerställa och låsa in en pensionsavsättning, och utnyttja avdragsrätten, är idag IPS det enda vettiga alternativet.

Pensionsförsäkring:

En privat pensionsförsäkring är också ett pensionssparande men har delar av försäkringsinslag. Instättningarna är avdragsgilla upp till 12 000 kr per år. Den dagen du ska ta ut pengarna – tidigast vid 55 års ålder – så beskattas de som inkomst av tjänst. Du väljer själv hur du vill placera pengarna. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du säljer värdepapper. Du betalar endast en årlig avgift som är knappt en halv procent (0,228% år 2013) av pensionsförsäkringens totala värde per den 1 januari varje år. Man kan sluta sätta in pengar när man vill. Pensionsförsäkringen kan också tecknas med återbetalningskydd. Det innebär att ditt sparande delas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida.

Pensionsförkring och IPS liknar varandra på många sätt:

Du ska betala avkastningsskatt.

Pengarna betalas inte ut förrän du fyllt 55 år och utbetalningarna ska pågå i minst 5 år.

Sparandet är avdragsgillt upp till 12 000 kr.

Som företagare behöver du en pensionslösning som ger dig ett bra komplement till den allmänna pensionen.

Avtalspension eller Tjänstepension:

Avtalspension är en kollektivavtalad tjänstepension som din arbetsgivare betalar. Avtalspension och tjänstepension avser samma sak. Det är en förmån som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter dvs mellan arbetsgivare och fackföreningar. Avtalet styr hur mycket pensionspengar din arbetsgivare ska betala in varje år och vad som ingår i försäkringsskyddet. Du väljer själv vilket bolag och vilken förvaltningsform du vill ha.

De vanligaste avtalspensionerna som finns är SAF-LO för sig som är privatanställd, ITP för dig som är privatanställd tjänsteman. KAP-KL för dig som är anställd inom kommun och landsting och PA 03 för dig som är statligt anställd. Gör du inte några egna fondval placeras dina pensionspengar i en entrélösning. Vet du inte vilket du tillhör kan du fråga din arbetsgivare.

Fakta om Avtalspension SAF-LO

 • Avtalspension SAF-LO är en avtalspension för privatanställda som omfattas av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.
 • Din arbetsgivare betalar in en premie till din avtalspension motsvarande 4,5 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Ovanför detta tak är premien 30 % av lönen. Inbetalningar sker från det att du fyllt 25 år och pengarna överförs årligen till det försäkringsbolag du har valt. Premieöverföringen görs vanligtvis under våren.
 • Du kan tidigast ta ut din pension från det att du fyller 55 år och utbetalningen måste ske under minst fem år.
 • Som en extra trygghet för dig som har familj är det möjligt att välja återbetalningsskydd och/eller familjepension.
 • Det är FORA (www.fora.se) som är valcentralen för Avtalspension SAF-LO. Där kan du välja hur du vill placera dina kommande pensionsinbetalningar och du kan även välja var du vill förvalta pengarna.

Fakta om Avtalspension ITP

 • Det är Collectum (www.collectum.se) som är valcentralen för Avtalspension ITP.
 • Fakta om KAP-KL
 • KAP-KL är en tjänstepension som omfattar kommun- och landstingsanställda.
 • Premien som din arbetsgivare betalar in motsvarar 4,5 % av din årslön.
 • Premien förs över en gång per år och detta sker vanligen under våren.
 • Du kan börja ta ut din pension från och med 55 års ålder.
 • Som en extra trygghet för dig som har familj kan försäkringen även omfatta ett återbetalningsskydd.
 • Det är Electum (www.electum.se) som är valcentralen för KAP-KL

Fakta om PA 03

 • PA 03 är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattar statligt anställda.
 • Från det att du fyllt 23 år avsätter din arbetsgivare varje månad en premie till den individuella ålderspensionen. Denna motsvarar 2,5 % av din lön. Genom att välja oss får du möjlighet att själv förvalta denna del av din pension.
 • Du kan börja ta ut din pension från 61 års ålder. För flygledare och yrkesofficerare gäller särskilda regler.
 • Som en extra trygghet för dig som har familj, har du möjlighet att låta försäkringen omfatta återbetalningsskydd.
 • Det är SPV Statens tjänstepensionsverk (www.spv.se) som är valcentralen för KAP-KL

Tjänstepensionens delar är:

 • Ålderspension
 • Efterlevandeskydd
 • Sjukförsäkring

Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha fler än en tjänstepension. Du som är egen företagare måste själv se till att kompensera för att du inte får någon tjänstepension. Du får heller ingen tjänstepension om du studerar eller är arbetslös.

Det finns två olika typer av tjänstepension: förmånsbestämd och premiebestämd. I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.

I en premiebestämd pension är det bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in. Exakt hur stor din tjänstepension blir med den här lösningen beror på avkastningens storlek och vilken förvaltningsavgift som tas ut. Du påverkar själv din slutliga tjänstepension via de val du gör.

Många har idag möjlighet att välja vart man ska placera sin premiebestämda tjänstepension. De sparformer som finns att välja mellan är traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Du kan även välja vem som ska ta hand om din tjänstepension. Det gäller antingen för hela tjänstepensionen eller en del av den.

Väljer du inte finns det alltid ett bolag som är upphandlat för att ta hand om din tjänstepension, ett så kallat ickevalsalternativ. Upphandlingar av både valbara bolag och ickevalsalternativ görs av arbetsgivare och fack via valcentraler. Alecta är till exempel ickevalsalternativ för privatanställda tjänstemän och för anställda i kommunala bolag.

Länktips

Avanza

Minpension.se

Investeringar i spanska bostäder (bra exempel)

Tips på att spara pengar (småkul)

Lämna ett svar