Kategorier
Fondsparande

Spelar storleken någon roll? Om aktiefonder med en snabb utveckling

Aktiefonder kan växa snabbt och bli stora och få en stor fondförmögenhet. Detta kan leda till problem för fondförvaltare och investerare. I denna artikel ska vi visa dig hur man kan hantera den snabba tillväxten i dessa fonder och hur dessa fonder passar in i din investeringsstrategi.

När vi pratar om storlek på aktiefonder så menar vi fondförmögenheten d.v.s. totala tillgångarna i fonden som fondförvaltaren har att förvalta och investera.

Aktiefonder som vi menar i dagligt tal är s.k ”open-ended funds” och de kan växa på två sätt:

  1. När den underliggande tillgången som fonden äger (aktier, räntepapper, etc) ökar i värde så ökar fondens värde.
  2. Inflöde av pengar från investerare. Detta är skälet till att fondens fondförmögenhet fortsätter att stiga trots att fonden kanske har en negativ avkastning.

Vad händer när storleken blir ett hinder för fondens utveckling?

När fler och fler investerare sätter in pengar i fonden så kan fondförvaltaren få problem och behöva placera pengarna så fort som möjligt. Några fondförvaltare kanske då köper ytterligare aktier i företag som inte är helt optimala för investerarna.

För att avgöra när storleken blir ett hinder så måste vi fråga oss vid vilken punkt är det en positiv relation mellan aktiefondens storlek och avkastning. Generellt kan man säga att detta inträffar när fondförvaltaren inte kan upprätthålla investeringsstrategin och generera lika hög avkastning som fonden lyckats med historiskt – då har fonden blivit för stor.

Det är värt att notera att ovanstående storleksproblem inte inträffar när det gäller index- eller obligationsfonder. I båda dessa fall så är större bättre, för att portföljförvaltningen är enklare och fondens operativa och administrativa kostnader är fördelade över en större tillgångs bas och således sänker fondens kostnader i förhållande till fondförmögenheten.

En fonds storlek måste beaktas i förhållande till dess investeringsprofil. Till exempel en småbolagsfond som växer från 100 miljoner kronor till 1 miljard kronor är helt enkelt inte lika effektiv när den blir för stor som den var från början. Småbolagsförvaltare agerar mer traditionellt som en ”stock-picker” d.v.s. väljer enskilda aktier, vilket kanske tilltalar en viss typ av investerare.

Småbolagsfonder har ofta aktier som inte har lika hög likviditet d.v.s. handlas inte i så stora volymer och har kanske också ett lägre antal aktier i portföljen. När det sedan kommer in fler investerare som tillför mer kapital så ökar fondförmögenheten och fondförvaltaren kan då få problem med att köpa större volymer av de aktierna utan att driva upp kursen och göra de för dyra. Avkastningen kan alltså sjunka när aktiefonden får in mer kapital och fond-förvaltaren kanske måste finna nya aktier att placera i.

Vilka alternativ har fondförvaltaren när fonden blir för stor?

  1. Fonden kan fortsätta med samma investeringsstrategi som den hade när den var hälften så stor och då den var effektiv.
  2. Förändra investeringsstrategin med risken att en del investerare försvinner från fonden.
  3. Stänga fonden för nya investerare.
  4. Förändra fonden från en s.k. ”open-end” fond till en s.k. closed-end” fond. På detta sätt så kommer inte fonden att öka i värde som ett resultat av att investerarna sätter in mer pengar i fonden.

Ytterligare problem som kan uppstå om fonden blir för stor är att den kan börja likna eller bete sig som en index fond. Detta kan då leda till att investerarna får betala en högre fondavgift än vad en normal aktieindexfond tar ut i avgift. När en sådan fond blir för stor och samtidigt har en högre fondavgift så är det alltså bättre att ha pengarna placerade i en aktieindex-fond. Man vill ju inte betala en högre kostnad och få en lägre avkastning om man kan få den för en lägre kostnad.

Är mindre bättre?

Fördelen med en mindre fond är att fondförvaltaren kan köpa och sälja aktier snabbare d.v.s. vara mer aktiv i förvaltningen utan att det påverkar aktiekurserna i lika hög grad som det kan göra med en större fond.

Storleken har ingen betydelse

Det är inte alla stora fonder som är dåliga utan det finns exempel på där storleken inte spelar någon roll. Till exempel obligationsfonder som ska avkasta kontinuerligt en fast löpande avkastning. Marknaden för obligationer är så mycket större än aktiemarknaden så priset på obligationer påverkas inte när det handlas med stora volymer.
Det finns även exempel på stora aktiefonder som varit framgångsrika trots att de varit stora. En sådan fond är till exempel Fidelity Magellan Fund som förvaltades tidigare av Peter Lynch. Den hade 1 miljard dollar i fondförmögenhet och ökade till 13 miljarder dollar på mindre än 7 år och under Peter Lynch’s förvaltning så slog fonden S&P500 index med 13%* per år från 1977 – 1990. Fondförmögenheten fortsatte stiga till 137 miljarder dollar fram till 1999 för att sedan till 2013 sjunka ner till 13 miljarder dollar. Men trots detta så har fonden lyckats avkasta 16,33%* per år i genomsnitt sedan starten. *) Observera att detta är i lokal valuta och inte i SEK.

Hur finner man rätt storlek?

Dessa generella regler kan hjälpa dig att finna om en fonds storlek är ett hinder eller om den helt enkelt bidrar till fondens avkastning.

  • Beakta storleken i förhållande till investeringsstrategin. Avkastar fonden lika mycket nu som den har gjort historiskt eller har fondens storlek blivit ett hinder.
  • Se om fondförmögenheten sjunker. Det beror antingen på att investerarna tar ut pengarna från fonden eller att dess tillgångar sjunker i värde.
  • Håll koll på hur stor likviditet som fonden har nu jämfört med tidigare år. Om fonden börjar få för hög kassa (>15%) så kan det vara ett tecken på att förvaltaren kan ha problem med att placera pengarna i aktier. Men det kan också vara så att fondförvaltaren avvaktar en marknadsnedgång för att kunna köpa vid rätt tillfälle.

Avslutningsvis om aktiefonder

Fonder växer och blir större. Bara i november 2013 så satte svenskarna in 3,2 miljarder i fonder, enligt Fondbolagens förening. Fondernas storlek påverkar alltså vilken avkastning de kommer generera, så det är upp till dig och se om de lever upp till de mål du ställer på fonden – om inte – flytta dina pengar till en annan fond.

Lämna ett svar